فلسفه طراحی نرم افزار؛ ماهیت پیچیدگی

این بخش درباره‌ی این است که چگونه سیستم‌های نرم‌افزاری را طراحی کنیم تا پیچیدگی آنها حداقل شود. گام اول، درک دشمن است. دقیقاً پیچیدگی چیست؟ چگونه می‌توانید بفهمید آیا یک…

ادامه خواندن

فرآیند مهندسی نیازمندی ها در توسعه نرم افزار

مهندسی نیازمندی‌ها فرآیندی است که شناسایی، استخراج، تجزیه و تحلیل، مشخص کردن، اعتبارسنجی و مدیریت نیازها و انتظارات نهادهای مختلف برای یک سیستم نرم‌افزاری را شامل می‌شود. فرآیند مهندسی نیازمندی‌ها…

ادامه خواندن

مهندسی نیازمندی های نرم افزار

نیازمندی‌های نرم‌افزار در مهندسی نرم‌افزار توصیف ویژگی‌ها و ویژگی‌های سیستم هدف است. نیازمندی‌ها انتظارات کاربران از محصول نرم‌افزاری را منتقل می‌کند. الزامات می‌تواند آشکار یا پنهان، شناخته یا ناشناخته، مورد انتظار…

ادامه خواندن