الگوی throttling به کنترل مصرف منابع استفاده شده توسط یک نمونه از یک برنامه کاربردی، یا یک سرویس کامل کمک می کند.

محدودیت throttling را می توان بر اساس نیاز در سطح برنامه، سطح منبع یا سطح API تنظیم کرد. در صورت درنگ، سرویس می‌تواند کد وضعیت HTTP 429 («Too many requests») یا 503 («Server Too Busy») را برگرداند.

error 429 too many reqeust

error 429 too many reqeust

Pattern Throttling

Pattern Throttling

مزایای الگوی Throttling

  1. برای حفظ SLA
  2. برای جلوگیری از حمله DDOS.
  3. به سیستم اجازه می دهد تا زمانی که افزایش تقاضا بار شدیدی را بر منابع وارد می کند، به کار خود ادامه دهد.
  4. می‌توان از آن به عنوان یک استراتژی جایگزین برای مقیاس پذیری خودکار استفاده کرد و به برنامه‌ها اجازه می‌دهد تا از منابع فقط تا حدی استفاده کنند و پس از رسیدن به این محدودیت، آن‌ها را کاهش دهند.
  5. همچنین هنگامی که با گزینه مقیاس خودکار استفاده می شود، سیستم را پاسخگو و بسیار در دسترس می کند.