مریدی «تگری زنان» نزد شیخ برفت و گفت یا شیخ حالم دریاب که بغایت رسید.
شیخ فرمود : مریدا تو را چه شده ؟
عرض کرد : مرادا ! چشمانم ز حدقه درآمده ، خون در کله ام جمع بشده ، جهان در پیش چشمانم تیره گشته و در فاز enumeration از تعداد زیادی ابزار برای استخراج رکودهای DNS باید استفاده کنم
شیخ فرمود : چیزی نیست ، یحتمل بعد از python خبری نداری، بنشین تا برایت بگویم نادان

شیخ با پوزخند زنان از کیفش Macbook M1 Pro درآورد شروع به کدزنی با پایتون کرد

مرادا در ابتدا پکیج زیر را با استفاده از pip نصب میکنی :

$ pip install dnspython

سپس قطعات کد را نوشته در IDE خود کپی کن و سپس قطعه کد خود را اجرا کن

#!/usr/bin/env python
# -*- coding utf-8 -*-
# Author: rezaalie.ir
import dns.resolver


def getDNSrecords(domain):
ids = [
'NONE',
'A',
'NS',
'MD',
'MF',
'CNAME',
'SOA',
'MB',
'MG',
'MR',
'NULL',
'WKS',
'PTR',
'HINFO',
'MINFO',
'MX',
'TXT',
'RP',
'AFSDB',
'X25',
'ISDN',
'RT',
'NSAP',
'NSAP-PTR',
'SIG',
'KEY',
'PX',
'GPOS',
'AAAA',
'LOC',
'NXT',
'SRV',
'NAPTR',
'KX',
'CERT',
'A6',
'DNAME',
'OPT',
'APL',
'DS',
'SSHFP',
'IPSECKEY',
'RRSIG',
'NSEC',
'DNSKEY',
'DHCID',
'NSEC3',
'NSEC3PARAM',
'TLSA',
'HIP',
'CDS',
'CDNSKEY',
'CSYNC',
'SPF',
'UNSPEC',
'EUI48',
'EUI64',
'TKEY',
'TSIG',
'IXFR',
'AXFR',
'MAILB',
'MAILA',
'ANY',
'URI',
'CAA',
'TA',
'DLV',
]

for a in ids:
  try:
    answers = dns.resolver.query(domain, a)
    for rdata in answers:
      print(a, ':', rdata.to_text())

  except Exception as e:
      print(e) # or pass


if __name__ == '__main__':
  getDNSrecords('rezaalie.ir')

مرید که صحنه را دید نعره زنان به منزل بازگشت و به ادامه کار خود پرداخت.

شیخ در ادامه فرمود: از حملات وحشیانه خودداری کنید