🔸 سازمان با نقشه کهنه نمی‌تواند سرزمینی تازه کشف کند.

🔸 زمینه پرورش استراتژی‌های نو را در سازمان فراهم کنید؛ از طریق افراد جدید، گفتگوهای جدید و چشم اندازهای جدید.

🔸 برای رسیدن به چارچوب فکری جدید، باورهای قدیمی و دست و پاگیر سازمانی را فراموش کنید.

🔸 درست انجام دادن یک کار غلط در سازمان، زیان‌بارتر از انجام ندادن یک کار درست است.

🔸 برای ایجاد خلاقیت سازمانی در جستجوی افرادی در سازمان باشید که هنوز به شرایط خو نکرده و پارادایم حاضر را نپذیرفته‌اند.

🔸 در هر تصمیم‌گیری سازمانی، یک فرصت به بهای از دست دادن سایر فرصت‌ها به دست می‌آید؛ پس در تصمیم گیری دقت فراوان داشته باشید.

🔸 شکست اصلی سازمان‌ها به خاطر این است که بیشتر وقت و هزینه خود را صرف دفاع از دانسته‌ها و داشته‌هایشان می‌کنند نه به یافتن ندانسته‌ها و به دست آوردن نداشته‌هایشان.

📕 کتاب فرامین و فنون استراتژیک