🔘 Seiri (سازماندهی )
🔘 Seition ( نظم و ترتیب )
🔘 Shitsuke (انضباط)
🔘 Seiso (پاكیزه سازی)
🔘 Seiketus  (استانداردسازی)

✏️فایو اس نظامی است كه در ژاپن بصورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را برای واحدهای صنعتی و خدماتی به ارمغان آورده است.

✏️نتایجی كه معمولاً با استفاده از این روش حاصل می گردد را می توان به اختصار به پیشگیری از حوادث، كاهش وقفه كاری، كنترل عملیات تولید و افزایش بهره وری در محیط كار عنوان نمود. بطور كلی هدف نهایی 5 S پیشگیری از اتلاف است.

✏️علیرغم اینكه سیستم 5 S به ظاهر خیلی ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نیز خیلی ساده به نظر می آید ولی عموماً سازماندها و واحدها برای پیاده كردن آن در عمل با مشكلات فراوان روبرو هستند؛ دلیل این امر را باید در ظاهر ساده آن جستجو كرد.

✏️در واقع تحقق 5 S از آن رو دشوار است كه مدیران و پرسنل اجرایی از اهداف و ماموریت های آن بصورت صحیح اطلاع كاملی ندارند، بنابراین اجرای نظام 5 S و تدارك بستر مناسب برای انجام آن تا زمانی كه اصول آن به خوبی شناخته نشده كاری بسیار دشوار است.

۵s پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.

از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد :

  • سرعت دستیابی افزایش می یابد.
  • نتایج برای همه ی افراد قابل درک است .
  • محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد .
  • عمر وسایل و ابزارآلات کار افزایش می یابد.
  • هزینه پیاده سازی کاهش پیدا میکند.