📌مرحله ی اول مدیریت استراتژیك: تدوین استراتژی

💎مقصود از تدوین استراتژی این است که رسالت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید میکنند یا فرصتهایی را به وجود میآورند، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدفهای بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژیهای گوناگون و انتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت. مواردی که در زمینه تدوین استراتژیها مطرح میشوند عبارتند از:

📍 تعیین نوع فعالیتی که شرکت میخواهد به آن بپردازد.
📍 فعالیتهای را که میخواهد از آن خارج شود.
📍 شیوه تخصیص منابع.
📍 تصمیمگیری درباره گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیتها
📍 شیوه مصون ماندن از حرکات تند شرکتهای رقیب که درصدد بلعیدن آن بر میآیند.
📍 ادغام با شرکتهای رقیب.
📍 تصمیمگیری در خصوص ورود به بازارهای فرا مرزی.

✅ استراتژیها نتایچ چند وجهی و آثار دیرپا بر سازمان میگذارند. بدین معنی که تصمیمات ، مزایای رقابتی سازمان را در دوره های بلند مدت تعیین مینمایند.

📌مرحله ی دوم مدیریت استراتژیك: اجرای استراتژی

💎 اجرای استراتژیها ایجاب میکند که سازمان هدفهای سالانه در نظر بگیرد، سیاستها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونهای تخصیص دهد که استراتژیهای تدوین شده به اجرا درآید.

✅ اغلب اجرای استراتژیها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک مینامند. مقصود از اجرای استراتژیها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند و اجرای استراتژیهای تدوین شده را به مرحله عمل درآورند.
✅ موفقیت مرحله اجرای استراتژیها بدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان انگیزه ایجاد نمایند و این نوعی هنر (و نه یک علم) است.
✅ جنبه اصلی مرحله اجرای استراتژیها این است که مدیران و کارکنان تشویق و ترغیب شوند در سازمان با شیفتگی و افتخار و در نهایت از خودگذشتگی کار کنند و در راه دستیابی به هدفهای تعیین شده از هیچ کوششی فروگذار نباشند.

📌مرحله ی سوم مدیریت استراتژیك: ارزیابی استراتژی

💎برای ارزیابی استراتژیها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می شوند:

1⃣ بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژیهای کنونی قرار گرفته اند.
2⃣ محاسبه و سنجش عملکردها
3⃣ اقدامات اصلاحی

📍بدان سبب باید استراتژی ها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمیتواند موفقیت فردا را تضمین نماید! توجه نمائید که تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژیها بایستی در سه سطح از مدیریت (سلسله مراتب سازمانی) انجام گیرد. آنها عبارتند از:

👈سطح کل شرکت، سطح بخش یا واحد تجاری و سطح وظیفه ای.