💎فرآیند مدیریت استراتژیک این امکان را برای سازمان ایجاد مینماید که در بلند مدت قادر به تطبیق خود با شرایط محیطی باشد. باور فرآیند مدیریت استراتژیک بر این است که سازمانها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی و روندها نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغییرات وفق دهند.

نیاز به سازش در برابر تغییرات باعث شده است که شرکتها از نظر مدیریت استراتژیک پرسشهای زیر را مطرح کنند:

❓ما در آینده به چه کار یا فعالیتی مشغول خواهیم بود؟
❓آیا ما در رشته یا زمینه درستی کار میکنیم؟
❓آیا ما باید شکل سازمان و فعالیتهای خود را تغییر دهیم؟
❓چه رقبای دیگری وارد این صنعت خواهند شد؟
❓باید چه استراتژیهایی را به اجرا درآوریم؟
❓مشتریان ما چگونه تغییر میکنند؟
❓آیا فنآوریهای جدیدی ارائه میشوند که بتوانند ما را از صحنه فعالیت خارج کنند؟