تصمیمات استراتژیک حاوی پیشنهاد‌های بزرگ برای یک سازمان هستند. این تصمیمات ممکن است مربوط به اتخاذ منابع جدید، سازمان‌دهی یا تغییر جایگاه کارکنان باشد.

2⃣

 با تصمیمات استراتژیک می‌توانید قابلیت‌های منابع سازمانی را با تهدیدها و فرصت‌ها هماهنگ کنید.

3⃣

 تصمیم‌گیری استراتژیک به‌صورت مستقیم با فعالیت‌های سازمان در ارتباط است. موضوع این تصمیمات موقعیت و زمینه فعالیت سازمان است.

4⃣

 شما می‌توانید با تصمیم‌گیری استراتژیک تغییرات عمده‌ای را در سازمان ایجاد کنید. به خاطر داشته باشید که محیط کاری همواره در حال تغییر است و شما باید سازمان خود را با این تغییرات وفق دهید.

5⃣

 تصمیمات استراتژیک دارای ماهیت پیچیده هستند.

6⃣

 تصمیمات استراتژیک در بالاترین سطح هستند و ازآنجایی‌که با آینده سر‌و‌کار دارند، نامعلوم هستند.

7⃣

 تصمیمات استراتژیک با تصمیمات اداری و عملیاتی تفاوت دارند. تصمیمات اداری، تصمیمات معمولی هستند که به تصمیمات استراتژیک و عملیاتی کمک کرده و به آن‌ها سرعت می‌بخشند.