🔶 برنامه‌ریزی استراتژی شامل تصمیم‌گیری برای توسعه‌ی اهداف و طرح‌های استراتژیک سازمان می‌شود. اجرای استراتژی شامل تمامی برنامه‌هایی است که مربوط به اجرای طرح‌های استراتژیک می‌شود. به طور خلاصه، فرمول‌بندی استراتژی را قبل از عمل قرار می‌دهد. به‌طور خلاصه اجرای استراتژی به معنای مدیریت نیروها در حین عملیات است.

🔶 برنامه‌ریزی استراتژیک برای یک فعالیت کارآفرینی بر اساس تصمیم‌گیری استراتژیک است. اجرای استراتژیک عمدتاً یک وظیفه‌ی اجرایی بر پایه‌ی تصمیم‌های استراتژیک و عملیاتی است. تمرکز در برنامه‌ریزی استراتژیک براثر بخش بودن است. تمرکز اجرای استراتژی بر بازدهی است.

🔶 فرایند برنامه‌ریزی استراتژی یک فرایند منطقی است. اجرای برنامه‌ریزی اساساً یک فرایند عملیاتی است. برای برنامه‌ریزی استراتژیک باید تعداد اندکی از افراد سازمان باهم هماهنگی داشته باشند. برای اجرای استراتژی باید افراد زیادی در سازمان باهم هماهنگی داشته باشند.