📍 هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه که سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلند مدت دست یابد.

📍 مجموعه تصمیمها واقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین میکند.

📍 در واقع مدیریت استراتژیک نظارت و ارزیابی بر فرصتها، تهدیدهای خارجی و توجه به همه نقاط ضعف و قوت یک شرکت است.