🔶 در تجارت کسب اطلاعات محرمانه از رقیب یکی از عوامل کلیدی در موفقیت به حساب می آید.از داشتن اطلاعات محرمانه از رقیب سه هدف عمده را دنبال می کنیم

درک صنعت و درک عملکرد شرکت های رقیب

شناسایی زمینه های آسیب پذیر رقیب و ارزیابی اثرات اقدامات استراتژیک ما بر رقیب
شناسایی حرکت های بالقوه رقیب