اصطلاحات کليدی در مدیریت استراتژیك

💎 استراتژیستها
استراتژیستها افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان میباشند. استراتژیستها عهده دار سه مسئولیت اصلی هستند:
1⃣ ایجاد یک بستر برای تغییر
2⃣ ایجاد تعهد و احساس مالکیت
3⃣ ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری

💎 بيانيه رسالت
بیانگر علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که به چه کاری اشتغال دارد نشان میدهد.

💎 فرصتها و تهدیدات خارجی
رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بومشناسی، محیطی، ، مقصوود از فرصت ها و تهدیدات خارجی سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوری و رقابتی است که میتوانند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند.

💎 نقاط قوت و ضعف داخلی
نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت های قابل کنترل سازمان قرار میگیرند که سازمان آنها را به شیوهای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام میدهد. یکی از فعالیتهای اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آنها را ارزیابی کند.

💎 هدفهای بلندمدت
میتوان هدفهای بلند مدت را به صورت نتیجه های خاصی که سازمان میکوشد در تامین رسالت خود به دست آورد تعریف کرد.

💎 استراتژی ها
استراتژیها ابزاری هستند که شرکت میتواند بدان وسیله به هدف های بلند مدت خود دست یابد. در ادامه بهطور مفصل در این خصوص بحث خواهد شد.

💎 هدفه ای سالانه
هدفهای سالانه هدفهای کوتاه مدت هستند که شرکت برای رسیدن به هدفهای بلند مدت باید به آنها دست یابد. هدفهای سالانه از اهمیت خاصی برخوردارند، در حالی که در تدوین ، نكته: در صحنه اجرای استراتژیها هدفهای بلند مدت از اهمیت ویژه برخوردار میباشند.
✅ با توجه به هر هدف بلندمدت باید مجموعهای از هدفهای سالانه وجود داشته باشند.

💎 سياست ها
مقصود از سیاست، رهنمودها، مقررات و رویه هایی است که شرکت برای دستیابی به هدف های اعلان شده رعایت از سیاستها به عنوان رهنمود استفاده میشود و همچنین سیاستها تعیین کننده ، میکند.