چالش های معماران نرم افزار و سازمانی

برخی از چالش های معماران نرم افزار و سازمانی عبارتند از:  مواجهه با سیستم‌های قدیمی اکنون، بسیاری از سازمان‌ها سیستم‌های قدیمی را به‌عنوان بخشی از عملکرد روزانه‌ی خود استفاده می‌کنند….

ادامه خواندن