فلسفه طراحی نرم افزار؛ ماهیت پیچیدگی

این بخش درباره‌ی این است که چگونه سیستم‌های نرم‌افزاری را طراحی کنیم تا پیچیدگی آنها حداقل شود. گام اول، درک دشمن است. دقیقاً پیچیدگی چیست؟ چگونه می‌توانید بفهمید آیا یک…

ادامه خواندن