فرآیند مهندسی نیازمندی ها در توسعه نرم افزار

مهندسی نیازمندی‌ها فرآیندی است که شناسایی، استخراج، تجزیه و تحلیل، مشخص کردن، اعتبارسنجی و مدیریت نیازها و انتظارات نهادهای مختلف برای یک سیستم نرم‌افزاری را شامل می‌شود. فرآیند مهندسی نیازمندی‌ها…

ادامه خواندن